Jie jiu Wu xian sheng

Jie jiu Wu xian sheng

In this suspenseful crime thriller, Mr. Wu, a Hong Kong movie star, is kidnapped by six unpredictable criminals disguised as police officers. The story is based on the 2004 real-life celebrity kidnapping case in China.

Director: Ding Sheng
Casts: Andy Lau, Ye Liu, Qianyuan Wang, Ruofu Wu, Xiaorui Zhao, Peng Lu, Lu Cai, Suet Lam, Meng Li, Wei Na, Ailei Yu
Countrys: China

Watch Jie jiu Wu xian sheng

Video Trailer

Other Information

Score Rating Count Release Date RunTime
6.7 1,738 2015-09-30 106

Crew Information

Job Title Member Name Job Title Member Name
DirectorDing ShengWriterDing Sheng
ProducerHu WeiProducerXia Chen-An
ProducerAngela Xiong Xiao-TongProducerLi An-Xiu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *