Hong yi xiao nu hai

Hong yi xiao nu hai

A story about a video of a group of people going hiking and a mysterious little girl in a red dress following them.

Director: Cheng Wei-Hao, Wei-Hao Cheng
Casts: Wei-Ning Hsu, River Huang, Yin-Shang Liu, Po-Chou Chang, Yumi Wong, Mario Pu, Ming-Hua Pai, Mei-Man Jin, Yawei Basang, Liang-Tong Chen, Ling-Fan Chen
Countrys: Taiwan

Watch Hong yi xiao nu hai

Video Trailer

Other Information

Score Rating Count Release Date RunTime
5.3 1,014 2015-11-17 92

Crew Information

Job Title Member Name Job Title Member Name
DirectorCheng Wei-HaoWriterChien Shih-Keng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *